Rocky Garment : The World of Hats

ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก

ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก

1. ลูกค้าสรุปรูปแบบหมวก , แบบปัก และ จำนวนการสั่งซื้อให้ทางบริษัท
2. บริษัทส่งใบเสนอราคาพร้อมข้อตกลงด้านการจัดส่งและชำระเงิน
3. บริษัททำตัวอย่างหมวกเพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ
4. ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อด้วยลายเซ็นผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
5. ลูกค้าจ่ายค่ามัดจำตามข้อตกลงเบื้องต้น
6. บริษัทผลิตสินค้าและส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้แก่ลูกค้า
7. ลูกค้าชำระค่าสินค้าทั้งหมดตามที่ได้ตกลงไว้

Leave a Comment