ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก

ขั้นตอนการสั่งซื้อหมวก
embroidery cap

ปักหมวก

1. ลูกค้าสรุปรูปแบบหมวก , แบบปัก และ จำนวนการสั่งซื้อให้ทางบริษัท
2. บริษัทส่งใบเสนอราคาพร้อมข้อตกลงด้านการจัดส่งและชำระเงิน
3. บริษัททำตัวอย่างหมวกเพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ
4. ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อด้วยลายเซ็นผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
5. ลูกค้าจ่ายค่ามัดจำตามข้อตกลงเบื้องต้น
6. บริษัทผลิตสินค้าและส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้แก่ลูกค้า
7. ลูกค้าชำระค่าสินค้าทั้งหมดตามที่ได้ตกลงไว้

line
footer
© 1999, 2002, 2004, 2010 ROCKY GARMENT All Rights Reserved Tel. 0-2862-4891 to 2